درخواست دانشنامه و تائیدیه تحصیلی

به اطلاع فارغ التحصیلان محترم می رساند جهت دریافت دانشنامه و تائیدیه تحصیلی، وجوه واریزی طبق نامه ارسالی دانشگاه گیلان به موسسات آموزش عالی از تاریخ 10 تیرماه 1396 می بایست به صورت نقدی از طریق شعب بانک تجارت به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه به شماره 882910032 واریز گردیده و اصل فیش واریزی به موسسه تحویل داده شود.

بر اساس نامه اشاره شده در بالا مبالغ واریزی به ترتیب زیر می باشد:

1- صدور تائیدیه های تحصیلی دانش آموختگان 140000 ریال (صد و چهل هزار ریال)

2- صدور دانشنامه 410000 ریال (چهارصد و ده هزار ریال)

 

 

Share