معرفی مرکز مشاوره

معرفی مشاور و مرکز مشاوره مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل
نام: فرنوش
نام خانوادگی: حقانی پور
آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
سمت: کارشناس ارشد مرکز مشاوره
شماره تماس:
Email:

 

 

ساعت حضور در مؤسسه

روزهای شنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰