لیست میتینگ اسکایپ

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

لیست میتینگ های اسکایپ دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ترتیب زیر می باشد

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
https://join.skype.com/gyMZ0iVctW0Z

اصول سیستم های تصویرنگاری پزشکی
https://join.skype.com/isCpztQqJhPS

اصول و افزاره های توان بخشی
https://join.skype.com/pOXYg0lRLYNe

الکترومغناطیس
https://join.skype.com/b43AUcvpscQB

الکترونیک صنعتی
https://join.skype.com/f1ew4Ft5NnI3

الکترونیک۲
https://join.skype.com/mCrQtFzabg9w

امنیت شبکه پیشرفته
https://join.skype.com/ldgmDrATdQp5

اندازه گیری الکترونیکی
https://join.skype.com/oTg3pHyaJTry

اندیشه اسلامی۲
https://join.skype.com/k7sLA4zzRgWJ

آمار و احتمالات
https://join.skype.com/dgUUW06pTuod

بیوشیمی
https://join.skype.com/gxYrc0zAQsvu

بیوفیزیک
https://join.skype.com/jE1QM42aFDLo

پایگاه داده پیشرفته
https://join.skype.com/bC4iiGsYgUoc

تاریخ تحلیلی صدر اسلام
https://join.skype.com/dUmDi5KMfq5B

تجزیه و تحلیل سیستم ها
https://join.skype.com/p15mxKrFs1oo

تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
https://join.skype.com/fB28dNFbwNHl

تئوری و فناوری ساخت افزارهای نیم رسانا
https://join.skype.com/jqcUqDrAXibo

حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی
https://join.skype.com/oAftQIbWnSgt

روش تحقیق در مهندسی پزشکی
https://join.skype.com/pEVsRkZh1ZMp

سیستم های عامل پیشرفته
https://join.skype.com/eaVb17Zk1Dox

سیستم های کنترل خطی
https://join.skype.com/hhIRrkWfoHwY

فناوری اطلاعات
https://join.skype.com/cnRnOBptl3fP

فیزیک پزشکی
https://join.skype.com/eOegc1qyKeEE

مدارهای الکتریکی ۱
https://join.skype.com/avHHk7fmIRan

مدارهای مجتمع خطی (CMOS)
https://join.skype.com/lGhdW7LIFAa0

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی(RFIC)
https://join.skype.com/e7yuu6IPHCoj

مدارهای منطقی
https://join.skype.com/iuzQ0Wannksw

مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی
https://join.skype.com/cNiZmAYd9X4G

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی
https://join.skype.com/b5E06O8iCGhd

مهندسی نرم افزار پیشرفته
https://join.skype.com/coBM6oGhAUpL

Updated: بهمن 27, 1399 — 9:29 ق.ظ