فعالیت های مرکز مشاوره

جهت انجام مشاوره روزهای سه شنبه ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ می توانید به اتاق مشاوره مراجعه فرمایید.

جهت هماهنگی به امور دانشجویی مراجعه فرمایید.