فعالیت های مرکز مشاوره

جهت انجام مشاوره روزهای سه شنبه ساعت 10:00 الی 12:00 می توانید به اتاق مشاوره مراجعه فرمایید.

جهت هماهنگی به امور دانشجویی مراجعه فرمایید.

Share