شرح وظایف واحد دانش آموختگان

– صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات :

  • دریافت پرونده دانشجو از واحد آموزش پس از ثبت آخرین نمره دانشجو
  • بررسی پرونده و وضعیت دروس گذرانده دانشجو ازنظر مطابقت با قوانین آموزشی
  • مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه
  • ثبت تاریخ توقف تحصیل (تاریخ فارغ التحصیلی)
  • تحویل فرم تسویه به دانشجو
  • صدوروتحویل گواهی نامه موقت پایان تحصیلات

– صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات:  دریافت نامه های تایید مدارک فارغ التحصیلی (اعم از دانشنامه و گواهینامه موقت) از ادارات دولتی، دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی ، شرکت های دولتی و خصوصی، سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشورو ارسال تاییدیه تحصیلی به دانشگاه منتخب استان .

– صدور دانشنامه : دریافت فرم درخواست دانشنامه از دانش آموخته و صدور وارسا ل دانشنامه به دانشگاه منتخب استان

-تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی دانشجو و یا دانش آموخته (دانشنامه –  گواهی نامه موقت پایان تحصیلات  –  ریزنمرات  گواهی اشتغال به تحصیل –  گواهی انصراف از تحصیل –گواهی رتبه تحصیلی دانشگاهی)برای اخذ تاییدیه های ترجمه مدارک از دادگستری و امور خارجه در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم.

 

فراغت از تحصيل

ماده ۲۹- ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته داشتن میانگین کل حداقل ۱۲درپایان دوره است.

تبصره: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس ازگذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتراز۱۲باشد تنها یک نیمسال بارعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با خذ مجددحداکثر۲۰ واحدازدرسهایی که با نمره کمتر از۱۲گذرانیده است،میانگین کل دروس اخذشده خودرا به حداقل ۱۲برساند ومدرک تحصیلی دوره را دریافت کنددرغیراین صورت ازتحصیل محروم می شود.

ماده۳۱- تاریخ دانش آموختگی،زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو دراداره آموزش دانشگاه است.

Share