اهداف مرکز مشاوره

در این راستا اهداف جزئی دیگر در این مرکز را می توان به شرح ذیل بیان داشت:

۱-      کمک به دانشجویان جهت سازگاری و هماهنگ گردیدن با محیط دانشگاه و توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.

۲-      کمک به ارتقاء علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کمک به رفع مشکلات که در این راستا ممکن است دامنگیر شود.

۳-      راهنمایی دانشجویان در تصمیم گیری آگاهانه، عاقلانه و انتخاب احسن.

۴-      راهنمایی، مشاوره وارائه راهکار دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج.

۵-      ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.

۶-      برگزاری جلسات متعدد با آگاهان امر مشاوره.

لازم به ذکر است کلیه اطلاعات اخذ شده از دانشجویان به صورت کاملاً محرمانه در این مرکز نگهداری می گردد.