اهداف مرکز مشاوره

در این راستا اهداف جزئی دیگر در این مرکز را می توان به شرح ذیل بیان داشت:

1-      کمک به دانشجویان جهت سازگاری و هماهنگ گردیدن با محیط دانشگاه و توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.

2-      کمک به ارتقاء علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کمک به رفع مشکلات که در این راستا ممکن است دامنگیر شود.

3-      راهنمایی دانشجویان در تصمیم گیری آگاهانه، عاقلانه و انتخاب احسن.

4-      راهنمایی، مشاوره وارائه راهکار دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج.

5-      ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.

6-      برگزاری جلسات متعدد با آگاهان امر مشاوره.

لازم به ذکر است کلیه اطلاعات اخذ شده از دانشجویان به صورت کاملاً محرمانه در این مرکز نگهداری می گردد.

Share