پست الکترونیک اساتید راهنما

پست الکترونیک اساتید راهنمای مؤسسه جهت ارتباط به شرح زیر تقدیم می گردد:

 

جناب آقای دکتر زرگرارشادی zargar@eetd.kntu.ac.ir
جناب آقای دکتر بطحائی bathaee@eetd.kntu.ac.ir
جناب آقای دکتر صادق زاده sadeghz@eetd.kntu.ac.ir
جناب آقای دکتر زکائی zokaei@kntu.ac.ir
جناب آقای دکتر نکوئی manekoui@eetd.kntu.ac.ir
جناب آقای دکتر اردبیلی پور mehrdad@eetd.kntu.ac.ir
جناب آقای دکتر حسینی گلگو smhosseini@guilan.ac.ir
جناب آقای دکتر حیدری a.heidari@guilan.ac.ir
جناب آقای دکتر هرسینی harsini@guilan.ac.ir
سرکار خانم دکتر نیارکی niaraki@guilan.ac.ir
 جناب آقای دکتر قربانی نژاد  ghorbaninejad@guilan.ac.ir
 جناب آقای دکتر باقرسلیمی  bsalimi@guilan.ac.ir
جناب آقای دکتر تفرشی tafreshi@guilan.ac.ir 

tafreshi@eetd.kntu.ac.ir

سرکار حانم عابدینی marya.abedini@gmail.com
جناب آقای اصغری saasghari@iaurasht.ac.ir
saasghari@chmail.ir
جناب آقای زرگرارشادی zargarershadi@gmail.com
سرکار خانم دکتر یعقوبی myaqubi@gmail.com